Alternative flash content

Requirements

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบูรณาการเพื่อเพิ่มศ...

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อน [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
โครงการสตรีไทยใส่ใจป้องกันมะเร็งเต้านมโครงการสตรีไทยใส่ใจป้องกันมะเร็งเต้านม

นายทวี ณ ลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการสตรีไทยใส่ใจป้องกันมะเร็งเต้านม ในการนี้ ได้ร่วมช [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
คณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่แรง เดินทางไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการเรียงความประเทศไทย คณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่แรง เดิน...

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่แ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่มาศึกษาดูงานการบริการจัดการขยะ ที่หมู่บ้านป่าบุกต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพู...

นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบล [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
โครงการชุมชนปลอดขยะตำบลแม่แรงมุ่งสู่ตำบลแม่แรงปลอดโฟม Maerang Say No to Foamโครงการชุมชนปลอดขยะตำบลแม่แรงมุ่งสู่ตำบลแม่แรงปลอด...

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
งานสรงน้ำพระธาตุวัดหนองเงือก งานสรงน้ำพระธาตุวัดหนองเงือก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และนางส [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมที่ผ่านมา
ติดตามข่าวประกวดราคา อื่นๆประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

หน่วยงานราชการที่น่าสนใจ