Alternative flash content

Requirements

ต้อนรับ นางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง และคณ...

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
โครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5

ไทยนิยมยั่งยืน
วันนี้ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิย [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลแม่แรง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 โครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลแม่แรง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้...

ที่ เวทีที่ 4 ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะบ้านป่าบุกต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภู...

นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โนนแดง อ.บ้ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชน...

เทศบาลตำบลแม่แรง จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่า [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ณ วัดแม่แรงโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ณ วัดแม่แรง

เทศบาลตำบลแม่แรงร่วมกับอำภอป่าซาง จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านของทีมขับเคลื่อนพัฒนาร [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมที่ผ่านมา
ติดตามข่าวประกวดราคา อื่นๆประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

หน่วยงานราชการที่น่าสนใจ