บันทึกข้อตกลง mou

บันทึกข้อตกลง mou เรื่อง การสนับสนุนการปฎิบัติงานร่วมกัน ระหว่างคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เทศบาลตำบลแม่แรง

บันทึกข้อตกลง mou เรื่องพิธีลงนามความร่วมมือ Maerang Say No To Foam

บันทึกช้อตกลง Mou เรื่องโครงการตำบลแม่แรง มุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน