การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

นายพูลชัย ยาวิละ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ในการนี้ นายทวี ณ ลำพูน 
นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หน.ส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ต้อนรับนักเรียนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านป่าบุก

เทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับนักเรียนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.สันสลี จ.เชียงราย

นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.สันสลี จ.เชียงราย ที่มาศึกษาดูงานวิธีการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลแม่แรง ณ เทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

 

ต้อนรับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร และอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้ "โครงการครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม"

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร และอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้ "โครงการครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม" ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการขยะบ้านป่าบุกและเที่ยวชมผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะ ชุมชนบ้านป่าบุก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ,นายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 และชาวบ้านป่าบุก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะ ชุมชนบ้านป่าบุก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561