นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ให้แก่นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เพื่อแสดงไมตรีจิตและขอพรอันเป็นศิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิต เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

เข้าร่วมพิธีรุกขมูลกรรม วัดป่าแดด ตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีรุกขมูลกรรม วัดป่าแดด ตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในการนี้ ได้ร่วมพิธีปฏิบัติธรรม ตักบาตรข้าวสาร และสืบชะตา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

ต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่เดินทางมาส่ง นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรงคนใหม่

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่เดินทางมาส่ง นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรงคนใหม่ ที่ย้ายมาจากเทศบาลตำบลวังดิน ในการนี้ได้กล่าวต้อนรับ และมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานอีกด้วย ณ เทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

กิจกรรมแลกขวัญ โรงเรียนผู้สูงอายุ

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมแลกขวัญ โรงเรียนผู้สูงอายุ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แรง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

 

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน มกราคม 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ภายในพื้นที่ตำบลแม่แรง ทั้ง 11 หมู่ ในการนี้ได้อวยพรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้สุงอายุและคนพิการเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่อีกด้วย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561