การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

นายทวี ณ ลำพูน นาดเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560