ต้อนรับ คณะคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พร.)

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ คณะคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พร.) ซึ่งมารับฟังข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ วิธีการดำเนินงานของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่ ศึกษาดูงาน ณ บ้านหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560