การประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในการนี้ได้ระดมความคิดจากทุกฝ่าย เพื่อกำหนดกิจกรรมภายในงานอีกด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560