ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วิเชตนคร จ.ลำปาง

นายกสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วิเชตนคร จ.ลำปาง จำนวน 60 คน ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561