ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

นายสมคิด อุตมะโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท นำโดย นางวัชรี นวลละออง ปลัดอาวุโส และคณะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ณ ชุมชนบ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน