แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน มกราคม 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ภายในพื้นที่ตำบลแม่แรง ทั้ง 11 หมู่ ในการนี้ได้อวยพรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้สุงอายุและคนพิการเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่อีกด้วย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561