นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ให้แก่นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เพื่อแสดงไมตรีจิตและขอพรอันเป็นศิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิต เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561