การประชุมว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561