ต้อนรับคณะประเมินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะประเมินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ที่มานิเทศติดตามประเมินผลงานเสริมพลังและตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561