โครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วัดป่าแดด

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้ นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2และผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จัดทำโครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 และจัดทำการประชาคม ในการจัดทำแผนพัฒนาทัองถิ่นในปีต่อไป ณ วัดป่าแดด(บวกป้าน) บ้านสันกอดู่ -บวกบอน หมู่ที่ 11 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน วันที่ 25 มกราคม 2561