โครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วัดป่าบุก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้ นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2และผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จัดทำโครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 และจัดทำการประชาคม ในการจัดทำแผนพัฒนาทัองถิ่นในปีต่อไป ณ วัดป่าบุก บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน วันที่ 26 มกราคม 2561