โครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วัดศรีมงคลต้นผึ้ง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบล และผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จัดทำโครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 และจัดทำการประชาคม ในการจัดทำแผนพัฒนาทัองถิ่นในปีต่อไป ณ วัดศรีมงคลต้นผึ้ง บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน วันที่ 29 มกราคม 2561