โครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วัดป่าเหียง บ้านกองงาม

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบล และนางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง และพี่น้องบ้านกองงาม ร่วมจัดทำโครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 และจัดทำการประชาคม ในการจัดทำแผนพัฒนาทัองถิ่นในปีต่อไป ณ วัดป่าเหียง บ้านกองงาม หมู่ที่ 1 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน วันที่ 30 มกราคม 2561