โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน พาคณะนักเรียนผู้สูงอายุในตำบลแม่แรง ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดลำปาง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่แรง เพื่อศึกษาเรียนรู้พื้นที่ที่มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จ หรือพื้นที่ที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในการนี้ได้เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเมืองเกาะคา จ.ลำปาง ด้วย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561