ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.สันสลี จ.เชียงราย

นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.สันสลี จ.เชียงราย ที่มาศึกษาดูงานวิธีการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลแม่แรง ณ เทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561