การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

นายพูลชัย ยาวิละ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ในการนี้ นายทวี ณ ลำพูน 
นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หน.ส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561