อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการท้องถิ่น สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการท้องถิ่น สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2561 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.