รับการติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง และนางจิราภรณ์ 
เสวะกะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เข้ารับการติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ห้องประชุมอินทนิล ที่ว่าการอำเภอป่าซาง จ.ลำพูน โดยมีนายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง เป็นประธาน ในการนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันมาสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)อีกด้วย ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561