ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรงปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีในการรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การคัดแยกขยะ ตามแนวทาง change for good

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีในการรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การคัดแยกขยะ ตามแนวทาง change for good โดยจัดกิจกรรมให้เด็กทิ้งขยะเปียกลงถังขยะเปียกเพื่อทำปุ๋ย ต่อไป ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมิื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561