ร่วมเวทีนำเสนอผลโครงการวิจัยการพัฒนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลโครงการวิจัยการพัฒนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนภาคเหนือ โดยเรียนรู้รูปธรรมจากศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเป้าหมายในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง และศูย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง 
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561