ประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่แรงจัดประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)เพื่อพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ต่อไป