ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(เพิ่มเติม ฉบับที่๒)

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานคณะกรรมการการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(เพิ่มเติม ฉบับที่๒) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑