รับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงาน "ระดับดีเด่น" ในการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ตามแผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง รับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงาน "ระดับดีเด่น" ในการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ตามแผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2561 จากนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561