ชุมชนหมู่บ้านป่าบุก นำเสนองานตามโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน สำหรับชุมชนที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2

25 มิถุนายน 2561 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงนางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลฯ นางจิราภรณ์ เสวะกะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยชุมชนบ้านป่าบุก นำโดยนายสนั่น สมจันทร์นายถนัด กาสุยะ นายนพรัตน์ อุพงศ์ นางสายสุภาพ มณีกรรณ์ มานำเสนองานตามโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน สำหรับชุมชนที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 จำนวน 12 ทีม ของสำนักงานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานไทยพีบีเอส(Thai PBS) กรุงเทพมหานคร