พิธีลงนามประกาศ “อำเภอป่าซาง ปลอดโฟม (NO Foam)”

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในพิธีลงนามประกาศ “อำเภอป่าซาง ปลอดโฟม (NO Foam)” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน/นายอำเภอป่าซาง/ ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง/ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอป่าซาง เข้าร่วมลงนาม เพื่อร่วมขับเคลื่อน โครงการ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)”และแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 พร้อมกันนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบป้ายปลอดโฟม ให้แก่(ผู้แทน)จาก วัด/ชุมชน/โรงเรียน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง ,ป้าย “ร้านค้าปลอดโฟม” แก่ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ โรงเรียนวัดบ้านก้อง ในฐานะ โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะ ( zero waste) เทศบาลตำบลป่าซาง พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของภาคีเครือข่ายด้านการจัดการขยะ จาก เทศบาลตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลแม่แรง , การจัดนิทรรศการ โรงเรียนปลอดขยะ จาก โรงเรียนวัดบ้านก้อง และนิทรรศการจัดการสุขภาพ ภายใต้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯป่าซางให้มีการงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารโดยดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม เพื่อให้จังหวัดลำพูน ประกาศเป็น “ จังหวัดปลอดโฟม ( NO FOAM ) ” ภายในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งเป็นการต่อยอดจากที่จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดอันดับ 1 ของประเทศ เมื่อปี 2560 ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป