ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการประชุมสภาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

นายพูลชัย ยาวิละ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง นายมงคล มูลชีพ รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการประชุมสภาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ถูกต้อง ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา