การประชุมร่างงบประมาณปี 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง และผู้อำนวยการกองทุกกอง ดำเนินการประชุมร่างงบประมาณปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561