กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมด้วย ผอ.กอง หน.ฝ่าย ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยมอบถวายวัดภายในตำบลแม่แรง ทั้ง 10 วัด เพื่อเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการถวายเทียนพรรษา ให้ยังคงอยู่สืบไป ณ ตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

โครงการอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ"

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง กล่าวสรุปกิจกรรม โครงการคนดีศรีแม่แรง 2561 โครงการอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ" โดยมีนายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายวิเชษฐ ปราชเปรื่อง กล่าวรายงาน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และจิตอาสาทั้ง 11 หมู่บ้าน ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และ นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (EHA Forum 2018) "Smart Local : Smart by Law" ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฏาคม 2561 และ เข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปี 2561 โดยเทศบาลตำบลแม่แรงได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการมูลฝอยทั่วไป EHA :4001 และ การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร EHA :1001

 

การประชุมร่างงบประมาณปี 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง และผู้อำนวยการกองทุกกอง ดำเนินการประชุมร่างงบประมาณปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการประชุมสภาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

นายพูลชัย ยาวิละ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง นายมงคล มูลชีพ รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการประชุมสภาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ถูกต้อง ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา