การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง และประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบล

นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง และประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560

งานกีฬาตำบลแม่แรง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดงานกีฬาตำบลแม่แรง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ในการนี้ได้ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สท. และฝ่ายปกครองอีกด้วย ณ สนามกีฬาตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะสื่อมวลชน และคณะดูงานจาก Lotus ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านป่าบุก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน และคณะดูงานจาก Lotus ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านป่าบุก ในการนี้ได้แนะนำวิธีการกำจัดขยะเปียกอีกด้วย ณ บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ต้อนรับท้องถิ่นจังหวัดและคณะ ที่เดินทางมานิเทศติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับท้องถิ่นจังหวัดและคณะ ที่เดินทางมานิเทศติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในอำเภอป่าซาง ณ ห้องประชุมเทศบาลจำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

การแข่งขัน กีฬา กรีฑา นักเรียน กลุ่มโรงเรียนตำบลแม่แรง ประจำปี 2560 "แม่แรงเกมส์"

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬา กรีฑา นักเรียน กลุ่มโรงเรียนตำบลแม่แรง ประจำปี 2560 "แม่แรงเกมส์" ณ สนามกีฬาตำบลแม่แรง (บ้านกองงาม) วันที่ 1 ธันวาคม 2560