ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ที่มาศึกษาดูงานเครือข่าย สสส.

นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ที่มาศึกษาดูงานเครือข่าย สสส. ที่เทศบาลตำบลแม่แรง ในการนี้ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานภายในตำบลแม่แรง และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมทั้งสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือในพื้นที่ อีกด้วย ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ไทยนิยมยั่งยืน บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10

ไทยนิยมยั่งยืน
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลแม่แรง นำโดยท่านปลัดศรีเพ็ญ ตาน้อย หัวหน้าชุดฯ ลงพื้นที่ เวทีที่ 4 ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

 

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)" ระหว่างจังหวัดลำพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)" ระหว่างจังหวัดลำพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ซึ่งเทศบาลตำบลแม่แรง มี นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารพร้อมกับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ

 

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(เพิ่มเติม ฉบับที่๒)

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานคณะกรรมการการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(เพิ่มเติม ฉบับที่๒) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่แรงจัดประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)เพื่อพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ต่อไป