ไทยนิยมยั่งยืน บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7

ไทยนิยมยั่งยืน
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลแม่แรง นำโดยท่านปลัดศรีเพ็ญ ตาน้อย หัวหน้าชุดฯลงพื้นที่ เวทีที่ 4 ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 

ร่วมเวทีนำเสนอผลโครงการวิจัยการพัฒนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลโครงการวิจัยการพัฒนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนภาคเหนือ โดยเรียนรู้รูปธรรมจากศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเป้าหมายในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง และศูย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง 
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ไทยนิยมยั่งยืน บ้านป่าข่า หมู่ที่ 6

ไทยนิยมยั่งยืน
วันนี้ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลแม่แรง นำโดยท่านปลัดศรีเพ็ญ ตาน้อย หัวหน้าชุดฯ ลงพื้นที่ เวทีที่ 4 ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านบ้านป่าข่า หมู่ที่ 6 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ต้อนรับ นางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมกับ นางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อตรวจสอบและดูแลความเป็นอยู่ของเด็กภายในศูนย์ว่ามีคุณภาพตามหลักสุขอนามัยมากน้อยเพียงใด ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

โครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5

ไทยนิยมยั่งยืน
วันนี้ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลแม่แรง นำโดยท่านปลัดศรีเพ็ญ ตาน้อย หัวหน้าชุดฯ ลงพื้นที่ เวทีที่ 4 ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน