กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับเจ้าหน้าปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับเจ้าหน้าปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่วัดแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ช่วงเวลา 09:00-12:00น. กล่าวคือ โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย

พิธีพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ บ้านป่าบุก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ บ้านป่าบุก ในการนี้ นางสาวระบียบ ภูผา ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

 

พิธีลงนามประกาศ “อำเภอป่าซาง ปลอดโฟม (NO Foam)”

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในพิธีลงนามประกาศ “อำเภอป่าซาง ปลอดโฟม (NO Foam)” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน/นายอำเภอป่าซาง/ ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง/ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอป่าซาง เข้าร่วมลงนาม เพื่อร่วมขับเคลื่อน โครงการ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)”และแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 พร้อมกันนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบป้ายปลอดโฟม ให้แก่(ผู้แทน)จาก วัด/ชุมชน/โรงเรียน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง ,ป้าย “ร้านค้าปลอดโฟม” แก่ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ โรงเรียนวัดบ้านก้อง ในฐานะ โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะ ( zero waste) เทศบาลตำบลป่าซาง พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของภาคีเครือข่ายด้านการจัดการขยะ จาก เทศบาลตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลแม่แรง , การจัดนิทรรศการ โรงเรียนปลอดขยะ จาก โรงเรียนวัดบ้านก้อง และนิทรรศการจัดการสุขภาพ ภายใต้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯป่าซางให้มีการงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารโดยดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม เพื่อให้จังหวัดลำพูน ประกาศเป็น “ จังหวัดปลอดโฟม ( NO FOAM ) ” ภายในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งเป็นการต่อยอดจากที่จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดอันดับ 1 ของประเทศ เมื่อปี 2560 ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ที่หมู่บ้านป่าบุก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ที่หมู่บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในการนี้ได้กล่าวทักทายพร้อมกับบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานภายในตำบลฯ อีกด้วย ณ วัดป่าบุก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

“การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (สถ - อปท) หรือ “Local Performance Assessment” (LPA)

เทศบาลตำบลแม่แรงรับ “การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (สถ - อปท) หรือ “Local Performance Assessment” (LPA) ทั้งนี้ มีการพัฒนารูปแบบการประเมินให้มีความสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกำหนดให้มีผู้นำชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเมินด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวัน 26 มิถุนายน 2561