ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในการนี้ได้ร่วมทำ MOU กับ TOT ลำพูนสำหรับโครงการ Maerang Free Wifi และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชและสมาชิกสภาเทศบาล

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในการนี้ได้ร่วมทำ MOU กับ TOT ลำพูนสำหรับโครงการ Maerang Free Wifi และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชและสมาชิกสภาเทศบาลในสังกัดอีกด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

การซ่อมแซมถนนเส้นปากทางหนองเงือก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะฯ เข้าติดตามผลการทำงานของช่างในการซ่อมแซมถนนเส้นปากทางหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในการนี้ได้ให้กำลังใจแก่ช่างที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ อีกด้วย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

การประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ต้อนรับคุณะศึกษาดูงานจากโครงการอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 48 จ.ลำปาง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคุณะศึกษาดูงานจากโครงการอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.ลำปาง จำนวน 100 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่หมู่ป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

การประชุมเตรียมความพร้อมงานกีฬาตำบลแม่แรง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมงานกีฬาตำบลแม่แรง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ในการนี้ได้ระดมความคิดเห็นจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สท. และกลุ่มแม่บ้าน เพื่อกำหนดกิจกรรม และประเภทกีฬาที่จะใช้ในการแข่งขันภายในงานอีกด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560