โครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลแม่แรง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3

ที่ เวทีที่ 4 ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน มีผู้เข้าร่วม 101 คน
 
 
 
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะบ้านป่าบุก

นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะบ้านป่าบุก ในการนี้ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของตำบลแม่แรงให้คณะศึกษาดูงานได้รับทราบ อีกด้วย ณ บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

เทศบาลตำบลแม่แรง จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ภายใต้กิจกรรม การอบรมพฤติกรรมการบริโภคกับโรคติดต่อไม่เรื้อรัง และแนวทางการลดความเสี่ยงต่อโรค ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 

โครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ณ วัดแม่แรง

เทศบาลตำบลแม่แรงร่วมกับอำภอป่าซาง จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านของทีมขับเคลื่อนพัฒนาระดับประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล อำภอป่าซางครั้งที่ 4 เพื่อสร้างความรู้เท่าทันเทคโนโลยี ปรับความคิด สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ วัดแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ต้อนรับคณะประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมกับข้าราชการและลูกจ้างกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Environmental Health Accreditation : EHA) การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร EHA : 1001 และ การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป EHA: 4001 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561