ชุมชนหมู่บ้านป่าบุก นำเสนองานตามโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน สำหรับชุมชนที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2

25 มิถุนายน 2561 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงนางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลฯ นางจิราภรณ์ เสวะกะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยชุมชนบ้านป่าบุก นำโดยนายสนั่น สมจันทร์นายถนัด กาสุยะ นายนพรัตน์ อุพงศ์ นางสายสุภาพ มณีกรรณ์ มานำเสนองานตามโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน สำหรับชุมชนที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 จำนวน 12 ทีม ของสำนักงานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานไทยพีบีเอส(Thai PBS) กรุงเทพมหานคร

โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครอบครัวอบอุ่น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แรง ในการนี้ได้มอบโอวาสและแนะนำประสบการณ์การมีครอบครัวที่อบอุ่นแก่น้องๆที่มาร่วมโครงการอีกด้วย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

รับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงาน "ระดับดีเด่น" ในการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ตามแผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง รับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงาน "ระดับดีเด่น" ในการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ตามแผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2561 จากนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับ นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง พร้อมด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในการนี้ ยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซางได้เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

โครงการสตรีไทยใส่ใจป้องกันมะเร็งเต้านม

นายทวี ณ ลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการสตรีไทยใส่ใจป้องกันมะเร็งเต้านม ในการนี้ ได้ร่วมชมการสาธิตวิธีการตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมกับ อสม.ในตำบลแม่แรง อีกด้วย ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561