การประชุมว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

รับมอบผ้าห่มกันหนาว จากมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ให้กับพี่น้องในตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการรับมอบผ้าห่มกันหนาว จากมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ให้กับพี่น้องในตำบลแม่แรง ในการนี้ได้เป็นตัวแทนของพี่น้องในตำบลแม่แรงกล่าวขอบคุณทางมูลนิธิฯ อีกด้วย ณ เทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

 

 

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.หินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านป่าบุก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.หินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในการนี้ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ตำบลแม่แรงให้คณะดูงานอีกด้วย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดงเจน อำเภอภูกานยาว จังหวัดพะเยา ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านป่าบุก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดงเจน อำเภอภูกานยาว จังหวัดพะเยา ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในการนี้ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ตำบลแม่แรงให้คณะดูงานอีกด้วย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

โครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านป่าข่า หมู่ที่ 6

เทศบาลตำบลแม่แรง นำโดยนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง จัดทำโครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน ท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าข่า หมู่ที่ 6 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ. ลำพูน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561