คณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่แรง เดินทางไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการเรียงความประเทศไทย "มิวเซียมติดล้อ"

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่แรง เดินทางไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการเรียงความประเทศไทย "มิวเซียมติดล้อ" ที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน ณ สนามกีฬากลาง อบจ.ลำพูน กราบสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วันที่ 14 มิถุนายน 2561

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่มาศึกษาดูงานการบริการจัดการขยะ ที่หมู่บ้านป่าบุก

นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่มาศึกษาดูงานการบริการจัดการขยะ ที่หมู่บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในการนี้ ได้บรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานภายในตำบลแม่แรงให้คณะศึกษาดูงานฯ ได้ทราบรายละเอียดอีกด้วย ณ วัดป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

โครงการชุมชนปลอดขยะตำบลแม่แรงมุ่งสู่ตำบลแม่แรงปลอดโฟม Maerang Say No to Foam

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในตำบลแม่แรง ที่มาร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะตำบลแม่แรงมุ่งสู่ตำบลแม่แรงปลอดโฟม Maerang Say No to Foam ในการนี้ 
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดพิธี และร่วมเซ็นต์ MOU โครงการชุมชนปลอดขยะตำบลแม่แรงมุ่งสู่ตำบลแม่แรงปลอดโฟม อีกด้วย ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

งานสรงน้ำพระธาตุวัดหนองเงือก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และนางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมทั้งข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมงานสรงน้ำพระธาตุวัดหนองเงือก ในการนี้ได้ร่วมฟังธรรมและร่วมสรงน้ำกับพี่น้องชาวบ้านหนองเงือก อีกด้วย ณ วัดหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

โครงการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าในครัวเรือน เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงได้รับการประสานงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง จะดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าในครัวเรือน เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้บ้าน และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าในครัวเรือนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่แรง จึงประชุมเพื่ออธิบายรายละเอียดของโครงการฯ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่แรงได้รับทราบ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง