โครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล

เทศบาลตำบลแม่แรงร่วมกับอำภอป่าซาง โดยนายสิทธิศักดิ์ พรหมรัตน์สรณ ปลัดอาวุโสอำเภอป่าซาง จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านของทีมขับเคลื่อนพัฒนาระดับประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล อำภอป่าซาง ครั้งที่ 4 เพื่อสร้างความรู้เท่าทันเทคโนโลยี ปรับความคิด สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ วัดป่าเหียงกองงาม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

การประชุมสรุปผลการจัดงานของเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้ง ๓ งาน คืองานบาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม ครั้งที่๘ งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่๑๖ และงานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่๑๒

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการจัดงานของเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้ง ๓ งาน คืองานบาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม ครั้งที่๘ งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่๑๖ และงานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่๑๒ เพื่อหารือผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมที่ผ่านมา รวมถึงข้อบกพร่องตลอดจนคำติชมของผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว โดยการประชุมสรุปงานในครั้งนี้ มีนายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน เจ้าหน้าที่พาณิชย์ จ.ลำพูน ผู้นำชุมชน พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง วันที่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรงปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีในการรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การคัดแยกขยะ ตามแนวทาง change for good

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีในการรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การคัดแยกขยะ ตามแนวทาง change for good โดยจัดกิจกรรมให้เด็กทิ้งขยะเปียกลงถังขยะเปียกเพื่อทำปุ๋ย ต่อไป ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมิื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

 

ต้อนรับคณะผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าซาง ที่มาร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ คณะผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าซาง ที่มาร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกระชับความสัมพันธ์กัน ในการนี้ได้นำผู้สูงอายุทั้งหมดออกกำลังกายด้วยการเต้นประกอบเพลง "ชิกเก้นแดนซ์" อีกด้วย ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

 

คณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ ออกกำลังกายทุกเย็นวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการออกกำลังกายทุกวันพุธ

นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง และนายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ ออกกำลังกายทุกเย็นวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการออกกำลังกายทุกวันพุธโดยวันนี้
สำนักปลัดฯ รับผิดชอบในการนำเต้น กิจกรรมนี้ ได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ทุกคนดีมากๆ เพราะเป็นการเต้นคลายเครียดหลังจากการทำงาน ทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561