การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลแม่แรงประจำเดือนพฤษภาคม 2561

นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง และนายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ดำเนินการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลแม่แรงประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ และแนะนำข้าราชการที่โอนย้ายมาใหม่ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

 

 

รับการติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง และนางจิราภรณ์ 
เสวะกะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เข้ารับการติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ห้องประชุมอินทนิล ที่ว่าการอำเภอป่าซาง จ.ลำพูน โดยมีนายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง เป็นประธาน ในการนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันมาสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)อีกด้วย ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ หมู่บ้านป่าบุก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และนางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ หมู่บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในการนี้ได้บรรยายพิเศษข้อมูลพื้นฐานของตำบลแม่แรงให้คณะศึกษาดูงานได้ทราบอีกด้วย ณ วัดป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ร่วมพิธีสรงน้ำวัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำวัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ประจำปี 2561 ในการนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

 

 

ต้อนรับคณะกรรมการในการตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะกรรมการในการตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561