เทศบาลตำบลแม่แรง จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง

วันที่ 27 มีนาคม 2557  นายทวี  ณ ลำพูน  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

ทต.แม่แรงร่วมกับมูลนิธิเพื่อคนพิการจ.เชียงใหม่มอบรถเข็ญให้กับผู้พิการในตำบลแม่แรง

 

เมื่อวันที่ 4กุมภาพันธ์ 2557 ทต.แม่แรงร่วมกับมูลนิธิเพื่อคนพิการจ.เชียงใหม่มอบรถเข็ญให้กับผู้พิการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง และผู้พิการในพื้นที่ตำบลแม่แรง

เทศบาลตำบลแม่แรง จัดทำโครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

นายทวี  ณ ลำพูน  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง  กล่าวว่า เทศบาลตำบลแม่แรง โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารร่วมเสนอปัญหาและความต้องการเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และได้รับบริการด้านต่าง ๆ เช่น การประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน บริการรับชำระภาษี การรับคำร้องซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ คำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร คำร้องรื้อถอนต่อเติมอาคาร คำร้องซ่อมแซมถนน รับสมัครนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ การชี้แจงเกี่ยวกับการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ บริการตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ฯลฯ

 

                โดยการจัดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๖–๒๑  มกราคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่แรง จำนวน  ๑๑  หมู่บ้าน