พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)" ระหว่างจังหวัดลำพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)" ระหว่างจังหวัดลำพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ซึ่งเทศบาลตำบลแม่แรง มี นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารพร้อมกับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ

 

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(เพิ่มเติม ฉบับที่๒)

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานคณะกรรมการการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(เพิ่มเติม ฉบับที่๒) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่แรงจัดประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)เพื่อพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ต่อไป

ไทยนิยมยั่งยืน บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7

ไทยนิยมยั่งยืน
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลแม่แรง นำโดยท่านปลัดศรีเพ็ญ ตาน้อย หัวหน้าชุดฯลงพื้นที่ เวทีที่ 4 ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 

ร่วมเวทีนำเสนอผลโครงการวิจัยการพัฒนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลโครงการวิจัยการพัฒนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนภาคเหนือ โดยเรียนรู้รูปธรรมจากศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเป้าหมายในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง และศูย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง 
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561