พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลแม่แรง

นายทวี  ณ ลำพูน  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้ นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลแม่แรง ตามประเพณีปีใหม่เมือง ในโอกาสนี้ได้กล่าวขอขมาลาโทษ และขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลในการดำเนินชีวิต และการทำงานอีกด้วย ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2561 ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง

นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2561 ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง ในการได้ให้โอวาทและกล่าวอวยพรให้กับเด็กๆทุกคนที่จบการศึกษาจากศุนย์ฯ อีกด้วย ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

 

 

การอบรมโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ

นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

กิจกรรม "Big Cleanning Day" เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" ประจำปี 2561

นายศราวุฒิ ณ ลำพูน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานปล่อยขบวนกิจกรรม "Big Cleanning Day" เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" ประจำปี 2561 ซึ่งในวันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็น "วันเทศบาล" และได้แจ้งให้เทศบาลทั่วประเทศ เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจำทุกปี ณ เทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

 

พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ของเทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ของเทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ต่อไป วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑