ไทยนิยมยั่งยืน บ้านป่าข่า หมู่ที่ 6

ไทยนิยมยั่งยืน
วันนี้ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลแม่แรง นำโดยท่านปลัดศรีเพ็ญ ตาน้อย หัวหน้าชุดฯ ลงพื้นที่ เวทีที่ 4 ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านบ้านป่าข่า หมู่ที่ 6 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ต้อนรับ นางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมกับ นางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อตรวจสอบและดูแลความเป็นอยู่ของเด็กภายในศูนย์ว่ามีคุณภาพตามหลักสุขอนามัยมากน้อยเพียงใด ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

โครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5

ไทยนิยมยั่งยืน
วันนี้ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลแม่แรง นำโดยท่านปลัดศรีเพ็ญ ตาน้อย หัวหน้าชุดฯ ลงพื้นที่ เวทีที่ 4 ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

โครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลแม่แรง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3

ที่ เวทีที่ 4 ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน มีผู้เข้าร่วม 101 คน
 
 
 
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะบ้านป่าบุก

นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะบ้านป่าบุก ในการนี้ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของตำบลแม่แรงให้คณะศึกษาดูงานได้รับทราบ อีกด้วย ณ บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561