การประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ต้อนรับคุณะศึกษาดูงานจากโครงการอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 48 จ.ลำปาง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคุณะศึกษาดูงานจากโครงการอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.ลำปาง จำนวน 100 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่หมู่ป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

การประชุมเตรียมความพร้อมงานกีฬาตำบลแม่แรง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมงานกีฬาตำบลแม่แรง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ในการนี้ได้ระดมความคิดเห็นจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สท. และกลุ่มแม่บ้าน เพื่อกำหนดกิจกรรม และประเภทกีฬาที่จะใช้ในการแข่งขันภายในงานอีกด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ตำบลแม่แรง ประจำปี 2560

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ตำบลแม่แรง ประจำปี 2560 ทั้งนี้ได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาผู้สูงอายุภายในงานอีกด้วย ณ เทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ต้อนรับคณะจาก ททท. ศูนย์ลำปาง และคณะสื่อมวลชนจาก กทม.

นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะจาก
ททท. ศูนย์ลำปาง และคณะสื่อมวลชนจาก กทม. จำนวน 15 คน ที่เดินทางมาทำข่าว และทำแผนที่การท่องเที่ยว พร้อมทั้งสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560