โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

เทศบาลตำบลแม่แรง จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ภายใต้กิจกรรม การอบรมพฤติกรรมการบริโภคกับโรคติดต่อไม่เรื้อรัง และแนวทางการลดความเสี่ยงต่อโรค ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 

โครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ณ วัดแม่แรง

เทศบาลตำบลแม่แรงร่วมกับอำภอป่าซาง จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านของทีมขับเคลื่อนพัฒนาระดับประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล อำภอป่าซางครั้งที่ 4 เพื่อสร้างความรู้เท่าทันเทคโนโลยี ปรับความคิด สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ วัดแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ต้อนรับคณะประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมกับข้าราชการและลูกจ้างกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Environmental Health Accreditation : EHA) การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร EHA : 1001 และ การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป EHA: 4001 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 

โครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล

เทศบาลตำบลแม่แรงร่วมกับอำภอป่าซาง โดยนายสิทธิศักดิ์ พรหมรัตน์สรณ ปลัดอาวุโสอำเภอป่าซาง จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านของทีมขับเคลื่อนพัฒนาระดับประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล อำภอป่าซาง ครั้งที่ 4 เพื่อสร้างความรู้เท่าทันเทคโนโลยี ปรับความคิด สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ วัดป่าเหียงกองงาม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

การประชุมสรุปผลการจัดงานของเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้ง ๓ งาน คืองานบาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม ครั้งที่๘ งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่๑๖ และงานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่๑๒

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการจัดงานของเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้ง ๓ งาน คืองานบาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม ครั้งที่๘ งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่๑๖ และงานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่๑๒ เพื่อหารือผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมที่ผ่านมา รวมถึงข้อบกพร่องตลอดจนคำติชมของผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว โดยการประชุมสรุปงานในครั้งนี้ มีนายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน เจ้าหน้าที่พาณิชย์ จ.ลำพูน ผู้นำชุมชน พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง วันที่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑