ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

นายสมคิด อุตมะโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท นำโดย นางวัชรี นวลละออง ปลัดอาวุโส และคณะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ณ ชุมชนบ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วิเชตนคร จ.ลำปาง

นายกสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วิเชตนคร จ.ลำปาง จำนวน 60 คน ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561

การประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในการนี้ได้ระดมความคิดจากทุกฝ่าย เพื่อกำหนดกิจกรรมภายในงานอีกด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

การประเมินผลแบบเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2560

คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ เข้ารับการประเมินผลแบบเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2560 โดย คณะกรรมการประเมิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ผลการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่แรง อยู่ในระดับ เกรด A+ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560