เทศบาลตำบลแม่แรง จัดทำโครงการ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ด้วยเทศบาลตำบลแม่แรง  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน   ได้จัดทำโครงการ  ๕  ธันวามหาราช  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย  ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และความรักที่ชาวไทยทุกคนมีให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ในวันที่  ๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

กำหนดการ