เทศบาลตำบลแม่แรง ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม… การแข่งขันกีฬาตำบลแม่แรง ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555

นายเอกพงศ์  ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง กล่าวว่า เทศบาลตำบลแม่แรง ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาตำบลแม่แรง ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14  ประจำปี  2555  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน / ชุมชน เฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีการจัดการแข่งขันกีฬา อาทิ ฟุตบอล ตระกร้อ  วอลเลย์บอล ชาย-หญิง เปตอง และกีฬาพื้นบ้านต่าง ๆ โดยการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดระหว่างวันที่  14  ตุลาคม – 9 ธันวาคม  2555   ณ  สนามกีฬาบ้านกองงาม  หมู่ที่  1  ตำบลแม่แรง  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน