บ้านกองงาม หมู่ 1

 

 
 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลแม่แรง
บ้าน  กองงาม  หมู่ 1
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าบาติก
 
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ชุดอุ่น

เจ้าของผลิตภัณฑ์ นางสุทธิลักษ์  กันทาทรัพย์
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 139  ม.1  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 053-520638
จุดเด่น/เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ มีหลากหลายรูปแบบ

 
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าบาติก
 
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าบาติก
 
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ชุดอุ่น
 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นางศรีนวล  จันทะวัง
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 122/1  ม.1  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 053-521410
จุดเด่น/เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ มีหลากหลายรูปแบบ
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าบาติก
 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นายพูลชัย  ยาวิละ
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 241  ม.1  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 053-521992
จุดเด่น/เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ มีหลากหลายรูปแบบ
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าบาติก
 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นายประสงค์  แสงเขื่อน
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 16  ม.1  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 053-521497,053-556149
จุดเด่น/เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ มีหลากหลายรูปแบบ
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ กางเกงพื้นเมือง
 
 
 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นางสาคร  จันทะวัง
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 78/1  ม.1  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 053-556651
จุดเด่น/เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ มีหลากหลายรูปแบบ