บ้านป่าบุก หมู่ 10

 

 
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   ผ้าซิ้น
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นาประจวบ  เตจาคำ
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 3/1  ม.10  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   ผ้ามัดย้อม
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   เสื้อผ้าพื้นเมือง
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นางประไพ  ปาระมี
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 42/2  ม.10  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 053-556327
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   เสื้อผ้าพื้นเมือง
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นายพิศาล  กันทาทรัพย์
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 38  ม.10  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 053-557006
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   กระเป๋าสะพาย
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   กระเป๋าใส่โทรศัพท์
 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นายพิศาล  กันทาทรัพย์
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 38  ม.10  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 053-557006
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ชุดเด็ก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นางสาวรุ้งลาวัลย์   เรือนเป็ง
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 33/1  ม.10  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 081-9980582
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าพื้นเมือง
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นายสนั่น  สมจันทร์
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 12/1  ม.10  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 053-556517
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ เก้าอี้ต้นตาล
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นายสวัสดิ์  ปาระมี
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 88  ม.10  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 053-557346
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ แคบหมู
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นายสวัสดิ์  ปาระมี
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 14  ม.10  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 053-557215