ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลแม่แรง

1.  สภาพทั่วไป

1.1  ที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่  199   หมู่ที่ 2   ตำบลแม่แรง   อำเภอป่าซาง   จังหวัดลำพูน   51120

                    เทศบาลตำบลแม่แรง    เดิมเป็นสภาตำบลแม่แรง    และได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรง   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   เมื่อวันที่   16   ธันวาคม   พ.ศ.  2539    และประกาศดังกล่าวได้ลงในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป   เล่ม  113   ตอนพิเศษ  52  ง   ลงวันที่   25  ธันวาคม   2539   โดยมีผลบังคับตั้งวันที่   23   กุมภาพันธ์   2540   เป็นต้นมา

                    ต่อมาได้รับการยกฐานะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลแม่แรง    ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล  มีผลตั้งแต่วันลงนามในประกาศ   คือ   วันที่   3   มิถุนายน   พ.ศ.  2548   เป็นต้นไป     

คำบรรยายแนวเขต

เทศบาลตำบลแม่แรง  อำเภอป่าซาง   จังหวัดลำพูน

ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง    จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล

ลงวันที่   3   เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.  2548

หลักเขตที่ 1  ตั้งอยู่ที่จุดบรรจบลำเหมืองน้ำออกรูหนองเงือก กับลำเหมืองไก่ดำ   ซึ่งห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1032  สายป่าซาง – หนองดู่  กิโลเมตรที่  4 + 930  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง  350   เมตร   บริเวณพิกัด  MA 903476                                                                                             

ด้านทิศเหนือ

- จากหลักเขตที่ 1   เป็นเส้นตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองไก่ดำ  ไปทางทิศใต้  ถึงหลักเขตที่  2  ซึ่ง

ตั้งที่จุดบรรจบลำเหมืองไก่ดำกับลำเหมืองสีไก่ดำ  บริเวณพิกัด   MA 906472   รวมระยะทางประมาณ    500   เมตร

- จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองสีไก่ดำ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งที่จุดสิ้นสุดลำเหมืองสีไก่ดำ บรรจบกับลำเหมืองดอนขี้แฮด  บริเวณพิกัด  MA  911474   รวมระยะทางประมาณ  700   เมตร

                                                                                     - 3 -

ด้านทิศตะวันออก

- จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองดอนขี้แฮดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1032  สายป่าซาง – หนองดู่   กิโลเมตรที่   2+ 350   เมตร  และตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองดอนขี้แฮด  ถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งที่จุดบรรจบลำเหมืองดอนขี้แฮด กับลำเหมืองปู่เต้ง  บริเวณพิกัด  MA  933448  รวมระยะทางประมาณ    4,200   เมตร

- จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแม่แรง กับตำบลม่วงน้อย ไปทางทิศใต้  ตัดผ่านทุ่งนา ตรงไปตัดผ่านถนนสายสะปุ๋ง – บวกบอน  กิโลเมตรที่  580  เมตร  ตรงไปทางทิศใต้ ตัดผ่านทุ่งนา ตัดผ่านถนนสายสะปุ๋ง – หนองเงือก  กิโลเมตรที่  1 + 020 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่จุดบรรจบลำเหมืองจ้าย ถึงหลักเขตที่  5  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลำเหมืองจ้าย  บริเวณพิกัด  MA 926432  รวมระยะทางประมาณ    1,700  เมตร

ด้านทิศใต้

- จากหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแม่แรงกับตำบลมะกอก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตัดผ่านทุ่งนา  ตัดผ่านถนนสายมะกอก – หนองเงือก  กิโลเมตรที่  2  + 000   เมตร  เลียบตามแนวรั้วป่าช้าเหนือบ้านหนองเงือกตัดผ่านทุ่งนา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตรงไปสิ้นสุดที่จุดบรรจบลำเหมืองสองแคว ถึงหลักเขตที่  6  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลำเหมืองสองแคว  บริเวณพิกัด  MA904427  รวมระยะทางประมาณ   2,000   เมตร

ด้านทิศตะวันตก

- จากหลักเขตที่ 6  เป็นเส้นตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองสองแคว  ตัดผ่านทุ่งนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตัดผ่านถนนสายหนองเงือก – สารภีชัย  กิโลเมตร        ที่ 800  เมตร  ตรงไป  ตัดผ่าน   ทุ่งนา  ตัดผ่านถนนสายหนองเงือก – ไร่ดง   กิโลเมตรที่  1 + 700  เมตร  ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตัดผ่านทุ่งนา  ตัดผ่านถนน

ดอนหลวง – ร่องห้า  กิโลเมตรที่ 5 + 150  เมตร  ตรงไปตัดผ่านทุ่งนา  ถึงหลักเขตที่  7  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบลำเหมืองน้ำออกรู หนองเงือก บริเวณพิกัด MA 88451  รวมระยะทางประมาณ  3,000  เมตร

- จากหลักเขตที่ 7  เป็นเส้นตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองหนองออกรูหนองเงือก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1032                             สายป่าซาง – หนองดู่  กิโลเมตรที่  4 + 930  เมตร  ตรงไปสิ้นสุดที่หลักเขตที่  1  บริเวณพิกัด  MA  903476 รวมระยะทางประมาณ   4,500   เมตร

ตำบลแม่แรงมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าซาง  7  กิโลเมตร    มีอาณาเขตการติดต่อ  ดังนี้

-          ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ      ตำบลปากบ่อง   อำเภอป่าซาง    จังหวัดลำพูน     

-          ทิศใต้                       ติดต่อกับ      ตำบลมะกอก    อำเภอป่าซาง    จังหวัดลำพูน  

-          ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ      ตำบลป่าซางและตำบลม่วงน้อย   อำเภอป่าซาง   จังหวัดลำพูน  

-          ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ      ตำบลท่าตุ้ม    อำเภอป่าซาง    จังหวัดลำพูน

1.2               เนื้อที่

        เนื้อที่  16.191   ตารางกิโลเมตร    หรือ  10,119  ไร่  1   งาน

1.3               ภูมิประเทศ

เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและทำการเกษตร

 

-4-

1.4          จำนวนหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน

-          จำนวนหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง    มีทั้งหมด  11 หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่ 1  หมู่บ้านกองงาม                     ตำบลแม่แรง               หมู่ที่ 2  หมู่บ้านแม่แรง                       ตำบลแม่แรง

หมู่ที่ 3  หมู่บ้านต้นผึ้ง                        ตำบลแม่แรง               หมู่ที่ 4  หมู่บ้านดอนตอง                     ตำบลแม่แรง

หมู่ที่ 5  หมู่บ้านหนองเงือก                  ตำบลแม่แรง               หมู่ที่ 6  หมู่บ้านป่าข่า                        ตำบลแม่แรง

หมู่ที่ 7  หมู่บ้านดอนหลวง                   ตำบลแม่แรง               หมู่ที่ 8  หมู่บ้านป่าเบาะ                     ตำบลแม่แรง

หมู่ที่ 9  หมู่บ้านดอนน้อย                    ตำบลแม่แรง               หมู่ที่ 10  หมู่บ้านป่าบุก                      ตำบลแม่แรง

หมู่ที่ 11 หมู่บ้านสันกอดู่                     ตำบลแม่แรง

1.5            ประชากร

      ประชากรตำบลแม่แรงตามทะเบียนราษฎร   (ณ  วันที่  1 มกราคม 2557)  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น   7,401   คน   ชาย    3,586   คน  หญิง  3,815  คน          มีความหนาแน่นเฉลี่ย    454.95   คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

รวม

(คน)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1.       บ้านกองงาม

2.       บ้านแม่แรง

3.       บ้านต้นผึ้ง

4.       บ้านดอนตอง

5.       บ้านหนองเงือก

6.       บ้านป่าข่า

7.       บ้านดอนหลวง

8.       บ้านป่าเบาะ

9.       บ้านดอนน้อย

10.   บ้านป่าบุก

11.   บ้านสันกอดู่

385

275

132

341

619

 69

341

272

141

 103

136

448

324

       195      

463

798

 86

377

325

154

138

179

493

344

189

441

865

87

395

387

193

168

182

941

667

384

904

1,663

173

712

741

347

306

361

รวม

2,814

3,487

3,744

7,231

ข้อมูล ประจำเดือน กรกฏาคม 2561