ตราสัญลักษณ์

Logo_resize.jpg - 74.08 KB

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลแม่แรง  โดยเป็นภาพผู้หญิงสาวแต่งกายชุดไทยองที่สวยงาม  มีผ้าโพกศรีษะนั่งกี่ทอผ้าหรือต่ำหูก  แสดงให้เห็นภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคน  ไทยองในการดำรงชีวิตของผู้หญิงไทยองในอดีต ที่ต้องเรียนรู้เรื่องของการทอผ้าใช้เองภายในครัวเรือน ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและผ้าฝ้ายทอมือของตำบลแม่แรงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของตำบลแม่แรง และจังหวัดลำพูน จึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์นี้