วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์
ส่งเสริมการศึกษา  และศาสนาพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์วัฒนธรรม  ก้าวนำหัตถกรรมสิ่งทอ

 

คำขวัญ

ดินแดนหัตถกรรม   เลิศล้ำผ้าทอมือ

เลื่องลือบาติกมัดย้อม   งามพร้อมประเพณี

ของดีลำไยหวาน   สืบสานตำนานไทยยอง   แผ่นดินทองของหริภุญชัย

 

 

คำแถลงนโยบาย

ของ  นายทวี  ณ ลำพูน 

นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง

อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน

วันที่  ๒๑  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรงที่เคารพ

                   ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน  ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง   ในวันอาทิตย์ ที่  ๑๓  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา  นั้น

                   กระผม นายทวี  ณ ลำพูน  ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง หมายเลข ๓ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง  ด้วยความไว้วางใจจากประชาชนตำบลแม่แรง ได้รับคะแนนเสียง ๒,๒๘๔ คะแนน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่  ๘๗/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๕  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผ.ถ. ๑๗)  

                   เพื่อให้การเข้าดำรงตำแหน่งทำหน้าที่บริหารงานของกระผมเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคแรก  ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”

                   กระผมจึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตำบลแม่แรงต่อสภาเทศบาลตำบลแม่แรง ดังต่อไปนี้

๑.  ส่งเสริมการจัดงานผ้าฝ้าย  ผ้าบาติก อย่างมีระบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

๒.  บริหารงานเทศบาลตามหลักการบริหารงานแบบ  "เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา"   โดยยึดหลักความ

ถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการทำงานของเทศบาลให้เป็นศูนย์กลาง  การบริการประชาชนรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของตำบลแม่แรง

๓.  สนับสนุนและประสานงาน โรงเรียนในตำบลแม่แรง  กศน.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ร่วมกันพัฒนา

จัดการด้านการศึกษาของเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  เพิ่มศักยภาพทักษะด้านภาษา  และคอมพิวเตอร์  โดยติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วทั้งตำบล (WIFI)  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

๔.  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานกับ  ชมรมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้าน  ตำรวจ

อส.ปปส.  อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อป้องกันปัญหาด้านอาชญากรรม  สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การติดตั้งกล้อง ( CCTV) เพิ่มเติมตามความเหมาะสม

๕.  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของประชาชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน

องค์กรพัฒนาบทบาทสตรี  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เป็นต้น

๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับเบี้ยยังชีพตรงเวลา

และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สนับสนุนกิจกรรมของ อสม. และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ

๗.  พัฒนาตำบลแม่แรง ให้เป็นตำบลสวัสดิการและการพัฒนาสังคมถ้วนหน้า เพื่อเป็นสวัสดิการแก่

ประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง

๘.  พัฒนาตำบลแม่แรง ให้เป็นตำบลนมแม่  ตำบลสุขภาวะ โดยประสานงานกับ ชมรม อสม.ตำบล

แม่แรง โรงพยาบาลลำพูน  โรงพยาบาลป่าซาง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้บริการรักษาพยาบาล  และดูแลสุขภาพของประชาชน

๙.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า โดยจัดให้มีศูนย์กีฬา ทั้ง ในร่ม (ฟิสเนส)

และลานกีฬากลางแจ้ง รวมถึงส่งเสริมการจัดกีฬาในทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง

๑๐.  พัฒนาตำบลแม่แรงให้เป็น ตำบลเกษตรแบบยั่งยืน โดยส่งเสริมสนับสนุน การผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัย จัดตลาดนัดสีเขียว เพื่อจำหน่ายพืชผักเกษตรอินทรีย์

๑๑.  จัดบริการถุงขยะฟรี  และรณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล

๑๒.  จัดรถกู้ภัยบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑๓.  ส่งเสริมการอนุรักษ์และและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม่น้ำ ลำคลอง ถนน

ที่สาธารณะ ทั้งในระดับหมู่บ้านและตำบล

๑๔.  ส่งเสริมศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมในตำบลแม่แรง  เพื่อเป็นการอนุรักษ์  และฟื้นฟู

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน  ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  รางระบายน้ำ

ประปาหมู่บ้าน  เมรุ  และอื่นๆ )  ให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่แรงอย่างทั่วถึง   โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนในตำบลแม่แรงจะได้รับเป็นสำคัญ

นโยบายนี้เริ่มมีผลบังคับใช้นับแต่วันแถลงนโยบายนี้เป็นต้นไป

 

(นายทวี   ณ  ลำพูน)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง

วันที่   ๒๑  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๓ -

 

                         นโยบายที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการแถลงนโยบายเท่านั้น หากท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรงได้พิจารณาบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายจัดตั้ง   กฎหมายกระจายอำนาจ   และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว   จะพบว่ามีภารกิจอีกมากที่จะต้องดำเนินการ   การจะกล่าว  ณ

ที่แห่งนี้ในคราวเดียว  จึงไม่สามารถกระทำได้

                         ด้วยคะแนนเสียงของประชาชนที่มอบความไว้วางใจให้แก่กระผมได้เป็นนายกเทศมนตรีตำบล

แม่แรงในครั้งนี้ กระผมขอสัญญาว่าจะขอทำหน้าที่ให้เต็มความสามารถตามที่ได้แถลงและบอกกล่าวแก่ประชาชนไว้ การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีขอบเขตพื้นที่ขนาดใหญ่  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงคงไม่สามารถจะบริหารงานให้สำเร็จด้วยลำพังเพียงคนเดียวได้  หากต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากท่านประธาน  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่  ตลอดจนพนักงาน  และลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่แรงด้วย  จึงจะขับเคลื่อน นำพาให้เทศบาลตำบลแม่แรงไปสู่ความเจริญก้าวหน้า บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ นั่นคือ ความสุขของประชาชนตำบลแม่แรงทุกคน

                         หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พอจะแนะนำและให้แนวทางการบริหารงานได้ กระผมพร้อมจะน้อมรับด้วยความเต็มใจ เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อท้องถิ่น กระผมพร้อมแล้วครับที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวของกระผมและทีมงานทุกคน เพื่อส่องทางและจุดความสว่างให้แก่ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ดังวิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่แรง  ที่ว่า

    “ส่งเสริมการศึกษา   พัฒนาคุณภาพชีวิต   เศรษฐกิจพอเพียง   อนุรักษ์วัฒนธรรม   ก้าวนำหัตถกรรมสิ่งทอ” 

                         ผมพร้อมที่จะทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพี่น้องประชาชนตำบลแม่แรงทุกคนตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ทั้งจะปฏิบัติตามและธำรงรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดประโยชน์ของท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง

                                                                              ขอบคุณครับ

 

                                        (นายทวี  ณ ลำพูน)

                                         นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง

                                                                 วันที่         เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๖