สภาพสังคม

 

 สภาพทางสังคม

 

การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา                         5   แห่ง      ได้แก่

             - โรงเรียนบ้านกองงาม                    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1           ตำบลแม่แรง

            -  โรงเรียนบ้านดอนตอง           ตั้งอยู่หมู่ที่ 4           ตำบลแม่แรง  

            -  โรงเรียนบ้านหนองเงือก       ตั้งอยู่หมู่ที่ 5           ตำบลแม่แรง

            -  โรงเรียนวัดบ้านดอน             ตั้งอยู่หมู่ที่ 7           ตำบลแม่แรง

            -  โรงเรียนวัดป่าบุก                 ตั้งอยู่หมู่ที่ 10         ตำบลแม่แรง   

จำนวนนักเรียนในตำบลแม่แรง ( ข้อมูล ณ  วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม 2556)

โรงเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

โรงเรียนบ้านกองงาม

42

28

70

โรงเรียนบ้านหนองเงือก

56

48

104

โรงเรียนวัดบ้านดอน 

30

16

46

โรงเรียนวัดป่าบุก    

16

15

31

โรงเรียนบ้านดอนตอง

33

23

56

โรงเรียนบ้านหนองเงือก (มัธยม)

20

22

42

รวม

197

152

349

 

  - ศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.)     1   แห่ง    ได้แก่

           - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่แรง   จำนวนผู้เรียน.....110......คน   ( ข้อมูล  ณ  วันที่ 1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2556)

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน          14   แห่ง

- ห้องสมุดประชาชนประจำตำบลแม่แรง    1   แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน             1   แห่ง   ได้แก่    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงือก  หมู่ที่ 5

- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด               1  แห่ง    ได้แก่    ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง  หมู่ที่ 2

 

 

 

   จำนวนเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในตำบลแม่แรง(ข้อมูล ณ วันที่  31 เดือน พฤษภาคม 2556)

 

ศูนย์พัฒนา

จำนวนนักเรียน

หญิง

ชาย

รวม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงือก

22

20

42

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง 

28

32

60

รวม

50

52

102

 

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแม่แรง  1   แห่ง

- วัด              10    แห่ง    ได้แก่

                    1.  บ้านกองงาม                     วัดป่าเหียง

                    2.  บ้านแม่แรง,  บ้านป่าข่า        วัดแม่แรง

                    3.  บ้านต้นผึ้ง                       วัดศรีมงคลต้นผึ้ง

                    4.  บ้านดอนตอง                    วัดดอนตอง

                    5.  บ้านหนองเงือก                  วัดหนองเงือก

                    6.  บ้านดอนหลวง                  วัดดอนหลวง

                    7.  บ้านป่าเบาะ                    วัดกอม่วง

                    8.  บ้านดอนน้อย                             วัดดอนน้อย

                    9.  บ้านป่าบุก                       วัดป่าบุก

                    10.บ้านสันกอดู่                    วัดป่าแดด

สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ     2   แห่ง

1.       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แรง

2.       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนหลวง

   - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน   235  คน

-8-

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ตู้ยามตำรวจ/ป้อมตำรวจ   (ตู้ยามตำรวจต้นผึ้ง  หมู่ที่ 3)    จำนวน                      1        แห่ง

- รถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์                            จำนวน          1       คัน

- รถกู้ชีพกู้ภัย                                                    จำนวน           1        คัน

- รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า                                           จำนวน           1       คัน

-  ลูกบอลดับเพลิง                                               จำนวน           27      ลูก

-  ถังดับเพลิง                                                     จำนวน           32      ถัง