บริการพื้นฐาน

 

การบริการพื้นฐาน

 

การคมนาคม

ในเขตเทศบาลตำบลแม่แรงมีเส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อกันทุกหมู่บ้าน   มีทั้งถนนลูกรัง  ถนน คสม.   ถนน คสล.   และถนนลาดยาง

การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     -     แห่ง

- สถานีโทรคมนาคมอื่น  ๆ      2    แห่ง   (สถานีวิทยุชุมชนเสียงป่าซาง  บ้านหนองเงือก ม.5  , สถานีวิทยุชุมชนคนป่าซาง บ้านกอม่วง ม.8 )

การไฟฟ้า

ตำบลแม่แรงมีไฟฟ้าใช้ทั้ง     11   หมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- บึง,  หนองและอื่น ๆ            4    แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- บ่อน้ำตื้น                                  41    แห่ง

          - อื่น ๆ  (ระบุ)   ประปาหมู่บ้าน         11    แห่ง

 

 

 

 

3.      ข้อมูลอื่น ๆ

3.1  มวลชนจัดตั้ง

- อปพร.                                                              60             คน

- หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย                                    8            คน

- อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด  (ตำรวจบ้าน)           110                      คน

- ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่แรง         1,531                      คน                                 

- สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่แรง                       178            คน

-  กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่แรง                         110                       คน

-  ชมรมรักษ์สุขภาพบ้านหนองเงือก                       65            คน

-  ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่แรง                           1,324          คน

4.      ศักยภาพในตำบล

ก.       ศักยภาพของเทศบาลตำบลแม่แรง   (ณ  วันที่   16 พฤษภาคม   2556)

(1)    จำนวนบุคลากร      จำนวน    71   คน

     - ตำแหน่งในสำนักปลัด                                            28    คน

          - ตำแหน่งในกองคลัง                                                9   คน

          - ตำแหน่งในกองช่าง                                             7        คน

                   - ตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                   7        คน

                   - ตำแหน่งในกองการศึกษา                                       13    คน

                   - ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม                                4        คน

                   - หน่วยตรวจสอบภายใน                                        1        คน

          - ตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล                                2        คน