รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2555

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2555

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2556

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2556

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2556

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2556

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2556

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2556

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2556

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

 

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2557

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2557

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2557

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2557

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557

 

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2558

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2558

 

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2559

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2559

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2559

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

รานงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2559

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2559

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม  2559

 

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560

 

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561